Blog

Prowadząc blog, należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

• Dla kogo?
Dla każdego kto miał, ma lub będzie miał styczność z zagadnieniami związanymi z budową domu, kupnem działki, pośrednictwem nieruchomości. Także dla tych, których interesuje rynek nieruchomości.
• Po co?
Przede wszystkim po to, aby każdy, kto czyta, wyciągnął dla siebie informacje, które może wykorzystać w praktyczny sposób. Odnośniki kierują do źródeł, gdzie można pogłębić wiedzę – dla zainteresowanych.
• O czym?
O nieruchomościach i związanymi z nimi: przepisach, wymaganiach, umowach, nowinkach, a także o współpracy z pośrednikami.
Piątek, Październik 1, 2021, 13:51

Zmiany w przepisach związanych z budownictwem na przełomie ostatnich miesięcy, bardzo znacząco wpływają na nasze otoczenie. Są one na tyle istotne, iż każda osoba biorąca udział przy inwestycjach związanych z nieruchomościami, powinna być ich świadoma. Bieżący rozdział zostanie poświęcony omówieniu najważniejszych zmian w kluczowych regulacjach prawnych.

 

 

 

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wraz z późniejszą nowelizacją

 

Ustawodawca, jako główny cel wprowadzanych zmian, podaje uproszczenie wraz z przyspieszeniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Należy się z nimi zapoznać, ponieważ dotyczą one nowych zapisów dla wielu zakresów, począwszy od projektowania na legalizacji samowoli budowlanej zakończywszy. Nowelizację przepisów prawa budowlanego wprowadzono Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 19 września 2020 r. Kolejna zmiana została wprowadzona 1 lipca 2021 i dotyczy ona przede wszystkim cyfryzacji w procesie budowlanym.

 

Poniżej zestawiono najważniejsze zmiany:

 

a)      Podział projektu budowlanego na trzy części:

 

- projekt zagospodarowania działki lub terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt techniczny przekazujemy kierownikowi budowy (wraz z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym), a po zakończeniu budowy składamy go w powiatowym nadzorze budowlanym.

Zgodnie z Art. 34:

- w przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej zatwierdzeniu podlegają po trzy egzemplarze tych projektów, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego,

- w przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej zatwierdzenie polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu zatwierdzającego projekt. Zatwierdzony projekt przekazuje się inwestorowi.

 

b)      Zmiany w zasadach uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

 

Wg nowelizacji, powyższe odstępstwo można uzyskać przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W drodze postanowienia udziela go bądź odmawia udzielenia organ administracji architektoniczno-budowlanej.

 

c)      Legalizacja samowoli budowlanej.

 

Organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy:

- bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.

Konsekwencją powyższego jest procedura legalizacji inwestycji bądź nakaz rozbiórki.

W przypadku, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat ustawodawca wprowadził uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych. Wówczas należy złożyć dokumenty legalizacyjne:

- oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego,

- ekspertyzę techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazującą, czy stan techniczny obiektu budowlanego:

  • nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
  • pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

 

d)      Usystematyzowana została lista obiektów oraz robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia.

 

Art. 29 został podzielony na cztery grupy (wraz z licznymi przykładami), które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę. Są to:

- budowy, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymagają zgłoszenia,

- budowy, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia,

- roboty budowlane, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymagają zgłoszenia,

- roboty budowlane, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.

 

e)      Zmiany istotne w projekcie zagospodarowania działki lub projekcie architektoniczno-budowlanym.

 

Nowelizacja wprowadza pewne zmiany w definiowaniu zmian istotnych w projekcie budowlanym. Są to odstępstwa w zakresie:

- projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany

(poprzedni zapis: projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury),

- charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:

  • powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,
  • wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
  • liczby kondygnacji.

(poprzedni zapis: charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a)

Bardzo istotne jest usunięcie z obecnego zestawienia wymogu związanego z kubaturą.

- wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia:

  • budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, lub
  • przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

(poprzedni zapis: wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia)

- wprowadzono nowy punkt: zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

 

f)        Unieważnienie pozwoleń.

 

Wprowadzono dwa istotne zapisy:

- Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat (Art 37b),

- Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna (Art.59h).

 

g)      Wprowadzono opis procedur oraz sankcji dla obiektu budowlanego użytkowanego bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2021, Adam Mertas Nieruchomości